Monthly Archives: grudzień 2013

Ograniczenia w odliczaniu VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów osobowych – zgoda KE

W 2014 roku – przedsiębiorcy  będą mogli odliczyć 50% VAT od zakupu, rat leasnigowych, wynajmu pojazdów silnikowych oraz zakupu części zamiennych, paliwa i innych usług związanych z tymi pojazdami, jeżeli będą one wykorzystywane zarówno w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych podatnika.

 

W czerwcu 2013 roku Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o upoważnienie na wprowadzenie odstępstw od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w celu ograniczenia do 50 % prawa do odliczenia w przypadku kupna, wynajmu lub leasingu niektórych rodzajów pojazdów silnikowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności, oraz zakupu towarów i usług związanych z tymi pojazdami, w tym zakupu paliwa.

 

W dniu 27 listopada 2013 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na stosowanie tych ograniczeń od dnia 01 stycznia 2014 roku. Przy czym Polska wystąpiła o zgodę na zastosowanie środka szczególnego będącego przedmiotem niniejszego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednak powszechną praktyką w podobnych przypadkach jest ustalanie okresu obowiązywania odstępstwa na okres trzech lat (zob. np. decyzje wykonawcze Rady 2012/232/UE2 oraz 2013/191/UE3). Dlatego też w wydanej przez KE decyzji ustalono, że niniejsze odstępstwo straci moc z końcem 2016 r.

W przypadku ewentualnego ubiegania się o przedłużenie odstępstwa na okres po roku 2016, do dnia 1 kwietnia 2016 r. Polska ma przedstawić sprawozdanie zawierające przegląd stosowanego procentowego ograniczeni.

 

Zgodnie z wydaną decyzją Rady Unii Europejskiej – przedmiotowe ograniczenie może być stosowane od dnia 01 stycznia 2014 roku – jednak wymaga ono zapisów w naszej Ustawie o VAT. W związku z powyższym powszechnie uważa się, że wejdzie ono w życie nie wcześniej niż pod koniec 1 kwartału 2014 rok. Jak będzie naprawdę … przekonamy się sami.

 

Nowe ograniczenie prawa do odliczenia będzie obowiązywało w odniesieniu do pojazdów silnikowych wykorzystywanych przez podatników nie tylko do celów prowadzenia działalności. Niektóre typy pojazdów silnikowych zostaną jednak wyłączone z tego ograniczenia i będą w związku z tym podlegać zwykłym zasadom – chodzi o wszelkie pojazdy mające co najmniej dziesięć miejsc siedzących (łącznie z siedzeniem kierowcy) i o pojazdy o masie ponad 3 500 kg. Zawęża to zakres stosowania ograniczenia do samochodów osobowych, furgonetek, pick-upów! oraz motocykli.

Ograniczenie dotyczy także podatku VAT naliczanego od wszelkich wydatków, takich jak zakup paliwa, naprawy, zakup części zamiennych, pod warunkiem, że wydatki te nie są w całości związane z działalnością podatników, jak to jest np. w przypadku instalacji taksometrów.

 

Zatem:
* podatnicy będą mogli odliczyć 100 % VAT od nabycia i użytkowania samochodów, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

* od samochodów wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 % podatku VAT przy nabyciu i ich użytkowaniu – w tym także od zakupu paliwa do tych aut.

 

Jednak, czy to podatnik ma udowodnić organom podatkowym, czy organy podatnikowi, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia -działalności gospodarczej?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla Gazety Prawnej udzieliło następujących wyjaśnień: .

” Zakłada się, że podatnik miałby prawo do pełnego odliczenia VAT, jeśli z obiektywnych przesłanek będzie wynikało, że pojazd jest nabywany wyłącznie do działalności gospodarczej, bez jakiejkolwiek możliwości wykorzystania do użytku prywatnego przez jakiegokolwiek pracownika lub właściciela firmy. Dodatkowo rozważa, czy nie wprowadzić obowiązku złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o pełnym odliczeniu VAT.” źródło GP – http://podatki.gazetaprawna.pl /artykuly/766426,bez-vat-nawet-auto-bez-kratki.html

Czyli to podatnicy będą musieli udowodnić organom podatkowym, że wykorzystują samochody wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Ministerstwo z góry zakłada, że wszystkie samochody  do 3,5 tony kupowane i użytkowane przez przedsiębiorców lub ich pracowników, są i będą użytkowane w ich celach prywatnych…

 

 

 

 

opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA

VAT naliczony – czyli moment odliczenia VAT przez nabywcę

Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Zatem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

1) powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy/ wykonawcy usługi, oraz

2) podatnik otrzymał fakturę.

 

Załóżmy zatem, że sprzedawca wystawił fakturę 31 marca i wysłał towar pocztą – do nabywcy trafi on na początku kwietnia – i taką informację sprzedawca otrzyma od firmy kurierskiej. Zatem u sprzedawcy obowiązek podatkowy powstanie w kwietniu – w dacie wykonania dostawy! – Oznacza to jednocześnie, że nabywca, pomimo posiadania faktury wystawionej w dniu 31 marca – może odliczyć VAT dopiero w rozliczeniu za miesiąc kwiecień!

Natomiast – jeśli towar dojdzie w marcu – a fakturę kontrahent otrzyma dopiero 26 kwietniu, tj. po terminie złożenia deklaracji VAT za marzec – podatek będzie można odliczyć dopiero za miesiąc kwiecień … pomimo, iż obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w marcu

Zaliczki

W przypadku zapłaty zaliczki odliczenie będzie przysługiwać w danej części, w której zapłacono zaliczkę – ale wyłącznie w przypadku, gdy z jej tytułu:

 • Powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
 • Podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą wpłatę zaliczki.

 

Z tytułu usług, dla których świadczący nie ma obowiązku wystawić faktur zaliczkowych – prawo odliczenia przysługiwać będzie dopiero w chwili otrzymania faktury ostatecznej.

Zatem podatku VAT od zaliczki nie będzie można odliczać w przypadku:

 • Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • Usług związanych z obsługą mediów i wywozem nieczystości,
 • Najmu, dzierżawy leasingu i podobnych,
 • Ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowania mienia,
 • Stałej obsługi prawnej i biurowej.

Odliczenie przed dostawą

Nadal możliwe będzie odliczenie podatku VAT przed zakończeniem usługi i dostawą towarów, bez dokonania zapłaty – zaliczkowej lub całkowitej w przypadku:

 • usług budowlanych i budowlano – montażowych,
 • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych,
 • czynności drukowania powyższych pozycji.

W przypadku tych czynności obowiązek podatkowy u dostawcy i świadczącego powstaje w okresie wystawienia faktury, a fakturę należy wystawić odpowiednio nie później niż w terminie 30, 60 i 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, ale można też wcześniej – przed wykonaniem usługi, czy realizacją dostawy. Przy czym fakturę można wystawić najwcześniej 30 dni przed tą datą.

Inne przypadki …

U małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń odliczenie możliwe jest nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary lub usługi. Zatem częściowa zapłata nie upoważni małego podatnika do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT.

I również nabywca – otrzymując fakturę od podatnika rozliczającego się metodą kasową – może odliczyć VAT z takiej faktury dopiero po jej uregulowaniu.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów prawo odliczenia podatku VAT uzależnione jest od posiadania faktury dokumentującej dostawę towarów od podatnika podatku od wartości dodanej. Przy czym fakturę tą podatnik musi otrzymać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy w WNT powstaje w okresie wystawienia faktury przez kontrahenta (czyli podatnika zagranicznego), nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem WNT.

Prawo odliczenia przysługuje wyłącznie, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany naliczyć podatek z tytułu WNT uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu takiej transakcji.

Wystawianie faktur w 2014 roku

Od początku 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku regulujące zasady wystawiania faktur. Przepisy te zostały przeniesione do Ustawy o podatku od towarów i usług – do art. 106a – 106q i wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Obecna zasada, iż faktury wystawia się w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji, z nowym rokiem, przechodzi do lamusa.

Zasada ogólna

Według zasady ogólnej fakturę będzie należało wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Gdy zatem podatnik wykona usługę w dniu 1 marca lub 31 marca – to w obu sytuacjach będzie zobowiązany wystawić fakturę do dnia 15 kwietnia.

Zasada ta będzie także stosowana do sytuacji, w których przed wykonaniem dostawy lub usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (zaliczkę).

Zatem gdy podatnik otrzyma zaliczkę np. w dniu 2 marca – fakturę dokumentującą tą zaliczkę musi wystawić do 15 kwietnia.

Ale uwaga!
Jeśli podatnik taką fakturę przyniesie do księgowania do biura rachunkowego dopiero z dokumentami kwietniowymi (wg daty wystawienia) – będzie to oznaczało, iż za miesiąc marzec nastąpi zaniżenie zobowiązania podatkowego – i jesteśmy zmuszeni skorygować deklarację VAT za miesiąc marzec, naliczyć prawidłowo VAT należny, podatek dochodowy … oraz odsetki.

Wyjątki od zasady ogólnej

Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106i ust. 3, 4 i 5 fakturę wystawia się nie później niż:

* 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (a ponieważ obowiązek podatkowy w przypadku tych usług powstaje w dacie wystawienia faktury – może być to sposób na przesunięcie konieczności zapłaty VAT na kolejny miesiąc po wykonaniu usługi);

* 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych;

* 90 dnia od dnia wykonania czynności – polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów;

* 120 dnia od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw.

* 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania lub * 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania – w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją;

* z upływem terminu płatności – w przypadku świadczenia usług:

 • Telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjny,
 • Najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • Ochrony osób i usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • Stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • Dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • Usług gospodarki komunalnej, m.in.:
  • Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
  • Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
  • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających i nienadających się do recyklingu
  • Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

Wcześniejsze wystawianie faktur

Przepis art. 106i ust. 7 określa, że możliwe jest wystawianie faktur w terminie wcześniejszym niż data wykonania usługi lub wydania towaru, niemniej nie wcześniej niż 30 dni przed tymi czynnościami.

Podobnie z zaliczkami – jeżeli strony umówiły się na zaliczkę, to możliwe jest również wystawienie faktury przed jej otrzymaniem. Również w tym przypadku obowiązuje termin, zgodnie z którym faktury nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed datą otrzymania całości lub części zapłaty.

Jednak u nabywcy faktura taka nie będzie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na niej widniejący, w terminie otrzymania faktury, a dopiero z momentem powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Będzie tak poza kilkoma wyjątkami – dla których obowiązek podatkowy u sprzedawcy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury (artykuł: Moment powstania obowiązku podatkowego)

Przy czym – fakturę wystawioną w walucie obcej przed dniem sprzedaży – zawsze przeliczamy wg średniego kursu NBP z wigilii daty wystawienia! Zatem jeśli sprzedawca wystawi większość swoich faktur przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów – pozwoli to na przyjęcie jednego kursu waluty obcej.

Wyjątki od tej zasady określono w ust. 8 cytowanego artykułu, dopuszczając wystawienie faktury jeszcze wcześniej niż 30 dni przez wykonaniem usługi lub dostawą towarów – jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Sytuacja taka jest dopuszczalna w przypadku:

 • usługi, w związku ze świadczeniem której ustalane są następujące po sobie okresy płatności w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok,
 • dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności,
 • dostaw i usług, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek.

A zaliczek nie ma konieczności dokumentować fakturami zaliczkowymi w następujących przypadkach:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 2. dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 3. usługi telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 4. usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,
 5. usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 6. usługi stałej obsługi prawnej i biurowej,
 7. tzw. usług związanych z nieczystościami.

Warto zwrócić uwagę, że w punkach od 2 do 7 zawarte są usługi dla których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury.

Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostaną również odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie. Regulacje te dotyczą przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki status ma nabywca towaru lub usługi.

W myśl nowych przepisów:

 • jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,
 • jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania;

Sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę.

Moment wykazania podatku VAT należnego – powstania obowiązku podatkowego – w 2014 roku

W ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT), która zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2014 roku zostały generalnie określone trzy rodzaje zdarzeń, które spowodują powstanie obowiązku podatkowego:

* Podstawowym terminem powstania obowiązku podatkowego będzie termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. W tym przypadku żadnego znaczenia – do rozliczenia podatku VAT – nie będzie miała data wystawienia faktury, zaś ogromnego znaczenia nabiera data sprzedaży.

* W kilku ściśle określonych przypadkach ustawodawca uzależnił moment powstania obowiązku podatkowego od otrzymania zapłaty.

* Natomiast w kilku innych – moment powstania obowiązku podatkowego będzie odpowiadał dacie wystawienia faktury, zaś jeśli faktura nie zostanie wystawiona – z chwilą upływu terminu do jej wystawienia, a jeśli termin ten nie został określony – z chwilą upływu terminu płatności.

 

Na zasadach ogólnych obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie:

* wydania towaru, tzn. przekazania go nabywcy z prawem rozporządzania nim jak właściciel.

Przy czym dostawę, w której ustalane są następujące po sobie terminy rozliczeń uznaje się za dokonaną z upływem każdego okresu, do którego określono te rozliczenia.

Jeżeli przez rok nie upływają terminy rozliczeń, dostawę uznaje się za dokonaną z upływem każdego roku, do momentu zakończenia dostawy.

lub

* wykonania usługi!

Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określono zapłatę.

Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące po sobie terminy płatności, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności – nie musi być wystawiona faktura, aby trzeba było naliczyć VAT!

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której nie określono w danym roku żadnego terminu płatności, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy sprzedawca wystawił w tym momencie fakturę oraz czy otrzymał zapłatę.

W dacie zapłaty obowiązek podatkowy będzie powstawał w przypadku otrzymania zaliczki lub zapłaty częściowej. Mogą to być następujące sytuacje:

 1. Otrzymanie całości lub części zapłaty z tytułu:

*  wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

* przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej własności towarów w zamian za odszkodowanie, lub świadczenia usług na zlecenie sądów

 1. Otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które wpływają bezpośrednio na cenę towarów – wyłącznie w zakresie otrzymanej kwoty,
 2. Otrzymania zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego, mieszkaniowego lub innej całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru,

Przy czym oczywiście obowiązek podatkowy powstanie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

 

W obecnej ustawie o VAT mamy określonych kilka szczególnym momentów powstania obowiązku podatkowego – dotyczą one m.in. transportu i usług budowlano-remontowych (30 dniowe przesunięcie faktur niezapłaconych) oraz faktur za media (rozliczanie VAT w terminie płatności).

Od stycznia 2014 roku ustawodawca zaniechał tych przesunięć, lecz wskazał na kilka czynności, dla których obowiązek podatkowy będzie, co do zasady, powstawał w dacie wystawienia faktury.

W dacie wystawienia faktury obowiązek podatkowy będzie powstawał z tytułu:

 • Usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
 • Dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1.
 • Dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
 • Świadczenia usług:

– Telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjny

– Usług gospodarki komunalnej z załącznika nr 3 do ustawy o VAT (poz. 140-153, 174 i 175), tj. m.in.

— Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

—- Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

—- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

—- Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających i nienadających się do recyklingu

—- Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

 • Najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • Ochrony osób i usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • Stałej obsługi prawnej i biurowej,

– z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług, w każdym powyższym przypadku.

Jeżeli jednak, dla wymienionych wyżej zdarzeń  faktura nie zostanie wystawiona, lub podatnik wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 (przeczytaj artykuł o terminach wystawienia faktury), a gdy terminów tych nie określono – z chwilą upływu  terminu płatności.

 

Należy jeszcze zaznaczyć, że:

W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego. Przy objęciu procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, powstanie on z chwilą objęcia tą procedurą, a przy procedurze składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub z przeznaczeniem – wprowadzenie do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – z chwilą wymagalności opłat.

 

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

 

W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Dla nabycia realizowanego w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc WNT uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabyć towarów.

 

Odsetki podatkowe i ustawowe

Odsetki od zaległości podatkowych

     Odsetki podatkowe    
Od dnia:Procent rocznie:
09.10.2014 8%
04.07.2013 10%
06.06.2013 10.5%
09.05.2013 11%
07.03.2013 11.5%
07.02.2013 12.5%
10.01.2013 13%
06.12.2012 13.5%
08.11.2012 14%
10.05.2012 14.5%
09.06.2011 14%
12.05.2011 13.5%
06.04.2011 13%
20.01.2011 12.5%
09.11.2010 12%
25.06.2009 10%
26.03.2009 10.5%
26.02.2009 11%
28.01.2009 11.5%

Odsetki od zaległości ustawowych

   Odsetki ustawowe
Od dnia: Procent rocznie:
01.01.2016 7%
23.12.2014 8%
15.12.2008 13%
15.10.2005 11.5%
10.01.2005 13.5%
25.09.2003 12.25%

Składki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla właścicieli firm

Składki za styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
812,61 zł 190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1172,56 zł 487,90 zł

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
772,96 zł 176,33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1121,52 zł 465,28 zł

Składki za kwiecień – grudzień 2015 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
754,67 zł 166,79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1092,28 zł 446,20 zł

Składki za styczeń – marzec 2015 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
757,76 zł 167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1095,37 zł 446,88 zł

Składki za styczeń – grudzień 2014 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
716,99 zł 160,78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1042,46 zł 431,18 zł

Składki za styczeń – grudzień 2013 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
710,67 zł 153,12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
54,58 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1026,98 zł 414,85 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013

** w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru stanowi kwota nie niższa niż niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (aktualnie podstawa ta wynosi: 480,00 zł).

Z preferencyjnych składek ZUS nie mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

*** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Skala podatkowa

Skala podatkowa na 2018 rok

Podstawa obliczenia
podatku
 
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Podstawa obliczenia
podatku
 
Kwota zmniejszająca podatek
odliczana w rocznym odliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
 
6.600 zł
1.188 zł
6.600 zł
11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) : 4.400 zł]
11.000 zł
85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł
127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia
podatku
 
Kwota zmniejszająca podatek
stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosiło 2250,00 zł brutto, czyli w porównaniu do 2018 roku wzrośnie o 150,00 zł.

Zestawienie płacy minimalnej brutto i netto (przy „normalnych” kosztach uzyskania przychodu) w latach 2000 – 2019:

rok płaca minimalna
brutto (PLN)
płaca minimalna netto (PLN)
2019 2250 1634
2018 2100 1530
2017 2000 1459,48
2016 1850 1355,69
2015 1750 1286,17
2014 1680 1237,20
2013 1600 1181,38
2012 1500 1111,86
2011 1386 1032,34
2010 1317 984,15
2009 1276 954,96
2008 1126 845,17
2007 936 do 30.06.2007 – 675,40;
później – 697,95
2006 899,10 647,93
2005 849 617,39
2004 824 602,77
2003 800 588,39
2002 760 561,82
2001 760 559,12
2000 700 512,83

Limity na 2019 rok

Księgi rachunkowe

Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku mają podatnicy, których obrót w 2018 roku przekroczył kwotę 2 000 000 euro! czyli 8 559 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2019 roku ryczałt będą mogli opłacać podatnicy, którzy w 2018 roku uzyskają przychody poniżej kwoty 1 069 875 zł.

Maksymalna kwota jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowego odpisu z tytułu amortyzacji na 2019 rok wynosi 214.000 zł.