Monthly Archives: styczeń 2014

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


Kielce, dn. 15.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

BIURO RACHUNKOWE „MARTA” ELŻBIETA SZEWCZYK, jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie Platformy B2B w ramach projektu „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B”.

I. Informacja o zamawiającym.

BIURO RACHUNKOWE „MARTA” ELŻBIETA SZEWCZYK
ul. Przemysłowa 35
25-660 Kielce
tel. (41) 335-80-00
biuro@brmarta.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.) – na podstawie art. 3. ust.3

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Platformy B2B automatyzującej realizację procesów biznesowych w powiązanych podmiotach (dalej jako „Platforma”).

Zakres usług związanych z wykonaniem Platformy obejmuje:

  • prace wdrożeniowe wraz z usługami gwarancyjnymi,
  • dostawę infrastruktury informatycznej wraz z jej instalacją i utrzymaniem,

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://brmarta.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Kielce ul. Przemysłowa 35 oraz w odpowiedzi na zapytania telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną na podany wcześniej email biura.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marta Szewczyk-Nadrzewia 

3. Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 20.07.2015 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego.
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena – waga 70 %.
  2. Długość okresu, na który udzielona będzie bezpłatna opieka gwarancyjna – waga 30%.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w Zamawiającego lub przesłać pocztą na wskazany adres siedziby w terminie do dnia  28.01.2014 r. do godz. 15:00

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty”.

Publiczne odczytanie ofert nastąpi 29.01.2014 r. o godz. 15:15

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

9. Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu finansowanego ze środków UE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr projektu : WND-POIG.08.02.00-26-135/13

VAT przy sprzedaży używanych środków trwałych

Towary używane w działalności gospodarczej i ich późniejsza sprzedaż – zmiana art. 43 Ustawy o VAT

Do końca 2013 roku art. 43 brzmiał:

„Zwalnia się od podatku:

dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

oraz

przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel”

Obecnie – w 2014 roku – art. 43 ma następujące brzmienie:

„Zwalnia się od podatku:
dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”
Ponadto skreślony został warunek półrocznego używania tych towarów.

 

Dostawa towarów używanych – zmiana od stycznia 2014 roku

Do grudnia 2013 roku Od stycznia 2014 roku
Zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zwalania się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Powyższa zmiana powoduje znaczące konsekwencje w zakresie zbycia wyposażenia i środków trwałych nabytych przez podatników bez prawa odliczenia podatku VAT, czyli np. na podstawie faktury VAT-marża lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Do końca 2013 roku – podatnik, który zakupił jakieś urządzenie lub samochód na podstawie umowy kupna sprzedaży i wprowadził go do firmy w środki trwałe – po półrocznym okresie użytkowania – miał prawo, przy późniejszej sprzedaży tego środka skorzystać ze zwolnienia z VAT (gdyż nie odliczył VAT-u przy zakupie i używał przez 6 miesięcy w firmie).

Teraz natomiast – prawo do zwolnienia przysługuje tylko tym podatnikom, którzy nie odliczyli VAT-u z zakupu środka trwałego, ale także środek ten wykorzystywali lub będą wykorzystywali wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatnikiem VAT.

Czyli dla firm zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni, nie będzie miało znaczenia to, że nie odliczyły one podatku VAT przy zakupie środka trwałego i używały ten środek przez 6 miesięcy – i tak prze sprzedaży będą zobowiązane naliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Warto więc pomyśleć, czy nie przekazać na cele osobiste właściciela firmy majątek ruchomy, od którego nie odliczyliśmy podatku VAT – aby przy ewentualnej jego sprzedaży – uniknąć niespodzianki naszego Ustawodawcy.

 
opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA

„Podwójny” VAT dla firm transportowych za miesiąc styczeń 2014 r.

W katalogu usług, dla których obowiązek podatkowy rozpoznaje się dopiero w dacie wystawienia faktury nie są wymienione usługi transportowe. Oznacza to, że usługi te będą rozliczane na zasadzie ogólnej – czyli moment wykonania usługi – to moment rozpoznania VAT należnego. Z doświadczenia wynika, że często usługi te są obecnie fakturowane z dużym opóźnienie – np. gdy kierowca wykonuje usługę, wraca do siedziby firmy i dopiero wtedy wystawiana jest faktura. Czasem różnica jest kilku dni, ale bywa też kilkunastu dni …  Zatem wydaje się, że najlepszym sposobem na uniknięcie sankcji z powodu zbyt późnego rozpoznania obowiązku podatkowego jest zawieranie umów z kontrahentami, w których znajdzie się zapis mówiący o tym, co obie strony uznają za wykonanie usługi – czy informacja mailowa lub faksem od kontrahenta, że towar został dostarczony, czy powrót kierowcy do siedziby firmy, czy jeszcze inne zdarzenie…

Firmy świadczące usługi transportowe czeka również niemiła niespodzianka w miesiącu lutym 2014 roku.

W tym miesiącu bowiem będzie termin płatności VAT-u od faktur księgowanych wg zasad obowiązujących w 2013 roku – tj. wystawionych, a niezapłaconych w grudniu, które zostaną zaksięgowane z 30 dniowym opóźnieniem – czyli w styczniu.

Ale też w styczniu zostanie też rozpoznany obowiązek podatkowy dla usług wykonanych w tym właśnie miesiącu (potwierdzonych, bądź niepotwierdzonych fakturami!) i już bez przesunięcia – ujęty w deklaracji VAT po stronie podatku do zapłaty w terminie do 25 lutego.

 
opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA