Długoletnie doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w księgowości małych i średnich firm

Biuro Rachunkowe „Marta” powstało w 1992 roku. Jego założycielem był Marek Szewczyk. Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na potrzeby kolegów i przyjaciół, którzy zaczynali funkcjonować w rodzącej się gospodarce wolnorynkowej. Z czasem zaczęło przybywać klientów i pracowników. W 1996 roku – Państwo Polskie zwróciło uwagę na osoby prowadzące biura rachunkowe i dążąc do zachowania odpowiedniej jakości obsługi, solidności i praworządności – ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku powołało wolny zawód zaufania publicznego – doradcę podatkowego. W 1998 roku Marek Szewczyk uzyskał wpis na listę doradców podatkowych – pod numerem 08077. W 2008 roku – po zdanym egzaminie państwowym – wpis ten uzyskała Marta Szewczyk-Nadrzewia – pod numerem 10988.

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego

Biuro-Rachunkowe-Marta-certyfikat2 Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują:
 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wpis na listę doradców podatkowych

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiada wyższe wykształcenie,
oraz
 • odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • złożyła wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu.
Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Rota ślubowania ma następujące brzmienie:

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Obowiązkowe ubezpieczenie

Na doradcy podatkowym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi jedną z przesłanek wykreślenia z listy doradców podatkowych i utraty prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.