O firmie

O naszej firmie

Biuro Rachunkowe „Marta” powstało w 1992 roku. Jego założycielem był Marek Szewczyk. Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na potrzeby kolegów i przyjaciół, którzy zaczynali funkcjonować w rodzącej się gospodarce wolnorynkowej. Z czasem zaczęło przybywać klientów i pracowników. W 1996 roku – Państwo Polskie zwróciło uwagę na osoby prowadzące biura rachunkowe i dążąc do zachowania odpowiedniej jakości obsługi, solidności i praworządności – ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku powołało wolny zawód zaufania publicznego – doradcę podatkowego. W 1998 roku Marek Szewczyk uzyskał wpis na listę doradców podatkowych – pod numerem 08077. W 2008 roku – po zdanym egzaminie państwowym – wpis ten uzyskała Marta Szewczyk-Nadrzewia – pod numerem 10988.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.