Kielce, dn. 15.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

BIURO RACHUNKOWE „MARTA” ELŻBIETA SZEWCZYK, jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie Platformy B2B w ramach projektu „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B”.

I. Informacja o zamawiającym.

BIURO RACHUNKOWE „MARTA” ELŻBIETA SZEWCZYK
ul. Przemysłowa 35
25-660 Kielce
tel. (41) 335-80-00
biuro@brmarta.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.) – na podstawie art. 3. ust.3

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Platformy B2B automatyzującej realizację procesów biznesowych w powiązanych podmiotach (dalej jako „Platforma”).

Zakres usług związanych z wykonaniem Platformy obejmuje:

  • prace wdrożeniowe wraz z usługami gwarancyjnymi,
  • dostawę infrastruktury informatycznej wraz z jej instalacją i utrzymaniem,

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://brmarta.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Kielce ul. Przemysłowa 35 oraz w odpowiedzi na zapytania telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną na podany wcześniej email biura.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marta Szewczyk-Nadrzewia 

3. Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 20.07.2015 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego.
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena – waga 70 %.
  2. Długość okresu, na który udzielona będzie bezpłatna opieka gwarancyjna – waga 30%.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w Zamawiającego lub przesłać pocztą na wskazany adres siedziby w terminie do dnia  28.01.2014 r. do godz. 15:00

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty”.

Publiczne odczytanie ofert nastąpi 29.01.2014 r. o godz. 15:15

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

9. Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu finansowanego ze środków UE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr projektu : WND-POIG.08.02.00-26-135/13