Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Zatem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

1) powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy/ wykonawcy usługi, oraz

2) podatnik otrzymał fakturę.

 

Załóżmy zatem, że sprzedawca wystawił fakturę 31 marca i wysłał towar pocztą – do nabywcy trafi on na początku kwietnia – i taką informację sprzedawca otrzyma od firmy kurierskiej. Zatem u sprzedawcy obowiązek podatkowy powstanie w kwietniu – w dacie wykonania dostawy! – Oznacza to jednocześnie, że nabywca, pomimo posiadania faktury wystawionej w dniu 31 marca – może odliczyć VAT dopiero w rozliczeniu za miesiąc kwiecień!

Natomiast – jeśli towar dojdzie w marcu – a fakturę kontrahent otrzyma dopiero 26 kwietniu, tj. po terminie złożenia deklaracji VAT za marzec – podatek będzie można odliczyć dopiero za miesiąc kwiecień … pomimo, iż obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w marcu

Zaliczki

W przypadku zapłaty zaliczki odliczenie będzie przysługiwać w danej części, w której zapłacono zaliczkę – ale wyłącznie w przypadku, gdy z jej tytułu:

  • Powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
  • Podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą wpłatę zaliczki.

 

Z tytułu usług, dla których świadczący nie ma obowiązku wystawić faktur zaliczkowych – prawo odliczenia przysługiwać będzie dopiero w chwili otrzymania faktury ostatecznej.

Zatem podatku VAT od zaliczki nie będzie można odliczać w przypadku:

  • Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • Usług związanych z obsługą mediów i wywozem nieczystości,
  • Najmu, dzierżawy leasingu i podobnych,
  • Ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowania mienia,
  • Stałej obsługi prawnej i biurowej.

Odliczenie przed dostawą

Nadal możliwe będzie odliczenie podatku VAT przed zakończeniem usługi i dostawą towarów, bez dokonania zapłaty – zaliczkowej lub całkowitej w przypadku:

  • usług budowlanych i budowlano – montażowych,
  • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych,
  • czynności drukowania powyższych pozycji.

W przypadku tych czynności obowiązek podatkowy u dostawcy i świadczącego powstaje w okresie wystawienia faktury, a fakturę należy wystawić odpowiednio nie później niż w terminie 30, 60 i 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, ale można też wcześniej – przed wykonaniem usługi, czy realizacją dostawy. Przy czym fakturę można wystawić najwcześniej 30 dni przed tą datą.

Inne przypadki …

U małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń odliczenie możliwe jest nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary lub usługi. Zatem częściowa zapłata nie upoważni małego podatnika do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT.

I również nabywca – otrzymując fakturę od podatnika rozliczającego się metodą kasową – może odliczyć VAT z takiej faktury dopiero po jej uregulowaniu.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów prawo odliczenia podatku VAT uzależnione jest od posiadania faktury dokumentującej dostawę towarów od podatnika podatku od wartości dodanej. Przy czym fakturę tą podatnik musi otrzymać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy w WNT powstaje w okresie wystawienia faktury przez kontrahenta (czyli podatnika zagranicznego), nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem WNT.

Prawo odliczenia przysługuje wyłącznie, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany naliczyć podatek z tytułu WNT uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu takiej transakcji.